Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2013-06-12
Program jednání
Záznam z jednání 126 kB
Usnesení č.433 35 kB
69 kB
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého výhledu na léta 2015 a 2016 a návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015
Usnesení č.434 24 kB
53 kB
Návrh zákona o státních úřednících
Usnesení č.435 25 kB
54 kB
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.436 25 kB
54 kB
Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Usnesení č.437 25 kB
53 kB
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Tomáše Chalupy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1019)
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.437
Usnesení č.438 25 kB
53 kB
Návrh poslanců Viktora Paggia, Jaroslavy Wenigerové, Dagmar Navrátilové, Miroslavy Němcové, Ivana Ohlídala a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1020)
Příloha č.1 30 kB
37 kB
Příloha č.1 k usnesení č.438
Usnesení č.439 25 kB
53 kB
Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (sněmovní tisk č. 1021)
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.439
Usnesení č.440 25 kB
53 kB
Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů a mění a doplňují další zákony (sněmovní tisk č. 1022)
Příloha č.1 28 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.440
Usnesení č.441 25 kB
53 kB
Návrh poslanců Borise Šťastného, Jaroslava Krákory, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Aleše Roztočila, Igora Svojáka, Jany Černochové, Ivany Řápkové, Jiřího Skalického, Jana Floriána, Martina Gregory, Michala Janeka a Michala Babáka na vydání zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1023)
Příloha č.1 36 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.441
Usnesení č.442 25 kB
52 kB
Návrh poslankyň Marie Nedvědové a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1025)
Příloha č.1 26 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.442
Usnesení č.443 25 kB
52 kB
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.443
Usnesení č.444 25 kB
52 kB
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027)
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.444
Usnesení č.445 25 kB
54 kB
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Klasnové, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) (sněmovní tisk č. 1028)
Příloha č.1 44 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.445
Usnesení č.446 25 kB
52 kB
Návrh poslankyň a poslanců Karolíny Peake, Lenky Andrýsové, Petra Gazdíka a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1029)
Příloha č.1 27 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.446
Usnesení č.447 41 kB
78 kB
Návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020
Usnesení č.448 28 kB
58 kB
Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020
Usnesení č.449 26 kB
54 kB
Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050
Usnesení č.450 27 kB
56 kB
Souhrnná informace o průběhu a výsledcích výběrového řízení (aukce) za účelem udělení práv k rádiovým kmitočtům v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz
Usnesení č.451 24 kB
52 kB
Analýza zefektivnění správy zajištěného majetku a zjednodušení prodeje zajištěného majetku
Usnesení č.452 20 kB
56 kB
Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí
Usnesení č.453 17 kB
53 kB
Nominace členů a náhradníků České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Asociace krajů ČR
Usnesení č.454 24 kB
53 kB
Jmenování předsedy Krajského soudu v Hradci Králové, předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, předsedy Krajského soudu v Plzni, předsedy Městského soudu v Praze
Usnesení č.455 17 kB
52 kB
Návrh Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA
Usnesení č.456 25 kB
54 kB
Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
Usnesení č.457 28 kB
57 kB
Návrh na obeslání 38. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (15. - 22. června 2013, Řím, Itálie)
Usnesení č.458 25 kB
54 kB
Návrh na uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Miloše Zemana do Slovenské republiky ve dnech 12. - 13. června 2013
Usnesení č.459 19 kB
54 kB
Změna účelu realizace nároků z nespotřebovaných výdajů podprogramů „Podpory výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou (117D516) a Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb, v důsledků povodně či jiné živelní pohromy (117D517)“ z řešení následků povodní z roku 2009 a 2010 na řešení následků povodní 2013 podprogram Podpora bydlení - nouzový stav (117D0250), podprogram Podpora bydlení - 3. stupeň povodňové aktivity (117D0260) a podprogram Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou (117D516)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.460 28 kB
74 kB
Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ke zrušení Zemského hřebčince Písek, státní podnik, a Zemského hřebčince Tlumačov, státní podnik, jejich sloučením s Lesy České republiky, s.p.
ikonka - bylo změněno usn. 131/2015
Usnesení č.461 20 kB
56 kB
Zajištění prostředků na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace a pro pokrytí nákladů složek Integrovaného záchranného systému vzniklých v souvislosti s povodněmi v červnu 2013
Usnesení č.462 24 kB
52 kB
Rozhodnutí vlády o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
Usnesení č.463 24 kB
52 kB
Program podpory malých podniků postižených povodněmi - RESTART 2013
Usnesení č.464 26 kB
54 kB
Informace o průběhu povodně v červnu 2013 a o předběžných škodách na majetku v gesci Ministerstva zemědělství
Usnesení č.465 17 kB
52 kB
Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Usnesení č.466 17 kB
52 kB
Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013
Usnesení č.467 26 kB
55 kB
Zapojení státu na financování úhrad škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu a na silnicích II. a III. třídy
Usnesení č.468 27 kB
56 kB
Zapojení státu na financování úhrad škod způsobené povodněmi v květnu a v červnu 2013 na místních komunikacích a ostatním majetku obcí.
Usnesení č.469 18 kB
54 kB
Návrh nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky do 31. července 2013

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk