Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala.

Upozornění: systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Upozornění:

Databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně od jednání vlády z 23.2.2015 a postupuje ke starším až do roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.  

2014-11-24
Program jednání
Záznam z jednání 100 kB
Usnesení č.956 54 kB
43 kB
Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
Usnesení č.957 54 kB
42 kB
Návrh nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet služebního přídavku na bydlení
Usnesení č.958 53 kB
42 kB
Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Usnesení č.959 57 kB
43 kB
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.960 60 kB
48 kB
Strategie obnovy částí Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.961 59 kB
48 kB
Zřízení Rady vlády pro informační společnost a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, které vznikají rozdělením Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost
Příloha č.1 101 kB
86 kB
Příloha č.1 k usnesení č.961
ikonka - bylo změněno usn. 21/2015
Usnesení č.962 57 kB
45 kB
Podmínky, za kterých může být cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace
Usnesení č.963 53 kB
42 kB
Návrh na změnu Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Příloha č.1 58 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.963
Usnesení č.964 61 kB
47 kB
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 257)
Příloha č.1 126 kB
143 kB
Příloha č.1 k usnesení č.964
Usnesení č.965 53 kB
43 kB
Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky
Usnesení č.966 53 kB
42 kB
Informace o personální změně na pozici vedoucí útvaru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí
Usnesení č.967 54 kB
44 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 470, o využití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc
Usnesení č.968 60 kB
44 kB
Financování obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum
Usnesení č.969 53 kB
43 kB
Finanční podpora Komenského školy ve Vídni v letech 2015 až 2017
Usnesení č.970 56 kB
44 kB
Návrh na pokračování financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové a ustavení druhého doktorandského stipendia v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019
Usnesení č.971 54 kB
42 kB
Návrh na přístup Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do mezinárodní organizace Evropská síť základních dovedností (European Basic Skills Network - EBSN)
Usnesení č.972 53 kB
42 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2008 č. 1551, k návrhu na sjednání Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
Usnesení č.973 53 kB
44 kB
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na Ministerské zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 1. až 6. prosince 2014 v Basileji
Usnesení č.974 61 kB
48 kB
Návrh na obeslání 20. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 10. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (1. až 12. prosince 2014, Lima, Peruánská republika)
Příloha č.1 77 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.974
Usnesení č.975 61 kB
48 kB
Návrh na obeslání 8. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (3. až 5. prosince 2014, Ženeva, Švýcarská konfederace)
Příloha č.1 61 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.975
Usnesení č.976 53 kB
44 kB
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu ve dnech 2. a 3. prosince 2014
Usnesení č.977 51 kB
42 kB
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Litevské republiky Linase Linkevičiuse v České republice ve dnech 25. až 27. listopadu 2014
Usnesení č.978 56 kB
42 kB
Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka - Waltera Steinmeiera v České republice dne 30. září 2014
Usnesení č.979 57 kB
44 kB
Žádost o udělení souhlasu kapitole Ministerstva zemědělství se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
Usnesení č.980 62 kB
50 kB
O potřebnosti ponechání areálu muničních skladů Květná ve vlastnictví České republiky
Usnesení č.981 58 kB
48 kB
Předpoklady a požadavky pro přijetí uchazeče do služebního poměru na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu a personálního ředitele sekce pro státní službu a jmenování členů výběrových komisí
Příloha č.1 110 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.981
Příloha č.2 110 kB
48 kB
Příloha č.2 k usnesení č.981
Usnesení č.982 58 kB
44 kB
Návrh na změnu systemizace bezpečnostního sboru Policie České republiky v působnosti Ministerstva vnitra pro rok 2014
Usnesení č.983 57 kB
44 kB
Nabídka České republiky pro Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF)
Usnesení č.984 54 kB
43 kB
Zvýšení prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v kapitole Ministerstva zahraničních věcí na rok 2014 v souvislosti se zvýšením rozpočtu výdajů na platy včetně příslušenství podle usnesení vlády ze dne 22. září 2014 č. 779, k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v roce 2014 (bod II/4c)
Usnesení č.985 54 kB
42 kB
Mandát pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni, které se uskuteční v Lucemburku dne 2. prosince 2014
Usnesení č.986 Souhrnný návrh aktualizace priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T45/2014
Usnesení č.987 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskou službou cizí moci č.j. D367/2014

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk