Klíčová slova v KPL

Písmeno Klíčová slova
A

administrativa, advokacie, Afrika, Amerika – Severní, Amerika – Jižní a Střední, arbitrážní řízení, archivnictví, armáda, Asie, Austrálie – Oceánie

B

bankovnictví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnostní politika, bytová politika

C

celní politika, ceny, cenné papíry, církve a náboženské společnosti, cizinci

D

daně, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu, daňová soustava, daňová správa, demografie, děti a mládež, diplomacie, diskriminace, distribuce, dluhopisy, dokumentace, doprava kolejová, doprava letecká, doprava osobní, doprava nákladní, doprava silniční a dálniční, doprava vodní, dopravní politika, dotace, dovoz a vývoz, družstva, dřevozpracující průmysl, důchodové pojištění, duševní vlastnictví

E

ekologie a ekologická politika, ekonomická analýza, ekonomický vývoj, ekonomika, elektrárenský a jaderný průmysl, elektronika a elektrotechnika, elektronizace, emise, energetika, energie, environmentální politika, euro, Evropa a bývalý Sovětský svaz, Evropská unie

F

farmakologie, financování a investice, finanční orgány a správa, finanční prostředky státu, finanční trh, fondy Evropské unie, fyzická osoba

G

geologie, granty

H

historie, hnojiva, hodnocení dopadů regulace, hornická činnost, hospodářská politika, hospodářská soutěž, hospodářská struktura, hospodářská zvířata, hranice, humanitární pomoc, humanitní vědy, hutnictví železných a neželezných kovů, hydrologie, hygiena

CH

chemie a chemický průmysl, chemické látky, chráněná území, chráněné druhy

I

imigrace, imise, informace a zpracování informací, informační a komunikační technologie, informační systémy, informatika, instituce a zaměstnanci Evropské unie, internet, investice

J

jaderná energie, jazykové vzdělávání, jednací řád, jmenování do funkce, justice

K

kapitálový trh, kartografie, katastr, knihovny, kohezní fondy, komunikace, komunální politika, komunitární právo, konkurence, konkurz a vyrovnání, kontrola, kontrolní řád, koordinace, korupce, kosmický program, kraje, kriminalita, krizové řízení, krmiva, kultura, kvalifikace

L

lázeňství, léčiva, legislativa, lékárnictví, lékařství, lesnictví, likvidace a sanace, loterie

M

majetek soukromý, majetek státu, majetková účast, malé a střední podniky, management, mandát, marketing, maso a masné výrobky, matrika, měnová politika, meteorologie, metodika, mezinárodní konference, mezinárodní obchod, mezinárodní organizace, mezinárodní politika, mezinárodní právo, mezinárodní spolupráce, mezinárodní smlouva, mezivládní organizace, migrace, místní samospráva, mléko a mléčné výrobky, motorová vozidla, mzdy a platy

N

náboženství, náhrada škody, nájemní vztahy, nákup/prodej zboží a služeb, nápoje, národní programy,národní účty, národnostní menšiny, návštěvy politiků, nebezpečné látky a odpady, neformální setkání a zasedání, nemovitosti, nerostné suroviny, nevládní organizace, notářství

O

obaly, obce, občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, obnovitelné zdroje energie, obrana, obyvatelstvo, odborná způsobilost, odměny a náhrady, odpady, odvolání z funkce, ochrana druhové rozmanitosti přírody, ochrana duševního vlastnictví, ochrana investic, ochrana přírody a krajiny, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, operační programy, organizace justice, organizace podniku, organizace práce a pracovní podmínky, Organizace spojených národů, organizační složka státu, osiva, osobní údaje

P

paliva a maziva, památková péče, parlament, pedagogická činnost, penzijní pojištění/spoření, personalistika, platy zaměstnanců veřejné správy, plynárenství, podnikání, pohonné hmoty, pojištění, pojišťovnictví, policie, politická strana, poplatky, poradní orgány, poškozování životního prostředí, poštovní služby, potravinářská technologie, potravinářství a potraviny, pozemky a stavby, pozemní a inženýrské stavby, požární ochrana, pracovně-právní vztahy, práva a svobody, právní spor, právnická osoba, privatizace, protidrogová politika, protipovodňová opatření, průmyslová odvětví, průmyslová práva, přeshraniční případy, přestupky, přírodní a aplikované vědy, přírodní památky, přírodní prostředí, příspěvky

R

Rada Evropy, radiační činnost, recyklace, referendum, regiony a regionální politika, reklama, restituce, rezervní fondy, rodina, romská problematika, ropný průmysl, rostlinný produkt, rovné zacházení, rozhlasové a televizní vysílání, rozpočtová politika, rozsudky, rybářství

Ř řízení rizik
S

sankce, sdružování, služby, služební poměr, smluvní vztahy, sociální ochrana, sociální pojištění, sociální politika, sociální zabezpečení, soudnictví, soukromý sektor, soutěž, společenský život, spolky, sport, spotřeba, spotřební daně, správní řád, statistické informace, státní fondy, státní podnik, státní rozpočet, státní správa a samospráva, státní zastupitelství, stavebnictví, strojírenství, strukturální fondy, studium, subvence

Š

školství, školy a školská zařízení

T

tabákové výrobky, technické normy, technické požadavky, technické předpisy, technologie a technické předpisy, telekomunikace, textilní a kožedělný průmysl, trestná činnost, trestná činnost majetková, trestná činnost násilná, trestní právo, trh práce, turistika

U

udržitelný rozvoj, uhelný a těžební průmysl, umění, urbanismus a výstavba, utajované informace

Ú

účelová podpora, účetnictví, úrazové pojištění, úřady práce, Ústava České republiky a ústavní zákony, úvěrové a finanční instituce, území České republiky, územní plánování, územní samosprávné celky

V

věda a výzkum, veřejná doprava, veřejná správa, veřejné rozpočty, veřejné služby, veřejné zakázky, veřejné zdraví, veterinární činnost, vězeňství, vinařství a vinohradnictví, vízová politika, vlastnické vztahy, vodní hospodářství, vodovody a kanalizace, vojáci a vojenství, volební soustava, volný pohyb, výběrové řízení, výbušniny, výjimka z ochranných podmínek, výkaznictví, výroba, vysoké školství, výstavba dálnic, vzdělávací program, vzdělávání a výchova

Z

zahraniční politika, záchranná služba, zajištění, zaměstnanost, zastupitelské úřady, zbraně, zdraví, zdravotnictví, zdravotní služby, zdravotní pojišťovny, zdravotní postižení, zdravotnická zařízení, zemědělská činnost, zemědělské plodiny, zemědělská politika, zemědělská půda, zemědělské výrobky, zemědělství, zeměměřičství, znečištění ovzduší, znečištění vod, znečišťování životního prostředí, zpravodajské služby

Ž

živočišný výrobek, životní prostředí - složky

 

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk