Oblasti práva v KPL

Oblast práva Podoblast práva
Civilní právo procesní

Advokacie, znalci, tlumočníci, notáři; Exekuce a výkon rozhodnutí; Insolvence a konkurz; Občanské právo procesní; Rozhodčí řízení; Soudy a soudci

Evropské právo

Instituce a organizace; Primární evropské právo; Sekundární evropské právo

Finanční právo

Bankovnictví a pojišťovnictví; Celní právo; Daně a poplatky; Daňový řád; Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky; Loterie a hry; Majetek státu; Měnové právo; Regulace trhu a cen; Účetnictví; Veřejné rozpočty

Hospodářství a ekonomika

Doprava a komunikace; Energetika; Horní právo; Hospodářská soutěž; Mediální právo (tisk, rozhlas, televize, internet); Ochrana spotřebitele; Ochranné známky a průmyslové vlastnictví; Technické normy; Veřejné zakázky a koncese; Živnostenské právo a podnikání

Mezinárodní právo soukromé

Právní pomoc ve styku s cizinou; Rozhodné právo; Směnečné a šekové právo; Uznávání a výkon cizích rozhodnutí

Mezinárodní právo veřejné

Mezinárodní organizace a mezinárodní instituce; Mezinárodní smlouvy prezidentské; Mezinárodní smlouvy rezortní; Mezinárodní smlouvy vládní

Občanské právo

Bytové právo; Dědické právo; Duševní vlastnictví a autorské právo; Fyzické osoby; Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení; Právnické osoby; Restituce; Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Vlastnictví a věcná práva; Závazky a smlouvy

Obchodní právo

Cenné papíry; Obchodní korporace; Obchodní závazky; Práva průmyslového vlastnictví a obchodní známka

Pracovní právo

Bezpečnost práce; Mzda, plat a náhrady; Odbory a kolektivní vyjednávání; Zákoník práce

Sociální zabezpečení

Důchodové pojištění; Nemocenské pojištění; Sociální pojištění; Státní sociální podpora; Zaměstnanost; Zdravotní pojištění

Správní právo

Archivnictví; Bezpečnost a požární ochrana; Bezpečnostní a záchranné sbory; Cizinci a azyl; Evidence obyvatel; Informace, osobní údaje, utajované skutečnosti; Konfesní právo a církve; Kultura a umění; Obce a kraje; Ochrana před návykovými látkami; Památková ochrana; Přestupky a správní trestání; Sdružování a shromažďování; Správní řízení; Správní soudnictví; Státní zaměstnanci, služební poměr, platy; Školství a vzdělávání; Věda a výzkum; Zbraně a střelivo; Zdravotnické právo a ochrana zdraví

Trestní právo

Soudnictví ve věcech mládeže; Státní zastupitelství; Trestní odpovědnost právnických osob; Trestní právo hmotné; Trestní právo procesní; Vězeňství a výkon trestu

Ústavní právo

Bezpečnost a armáda; Moc soudní a organizace soudů; Moc výkonná a orgány státní správy; Moc zákonodárná a parlamentní procedury; Politické strany; Státní občanství; Státní symboly; Státní území a hranice; Územní samospráva; Volby a referenda; Základní práva

Životní prostředí a pozemkové právo

Ekologické škody; Katastr nemovitostí; Myslivost a rybářství; Odpady; Ochrana přírody a krajiny; Ovzduší; Pohřebnictví; Potravinářství a kontrola; Pozemkové právo; Půda a půdní fond; Územní plánování a stavební řízení; Veterinární péče; Vinohradnictví a vinařství; Vodní právo; Zemědělství a lesnictví

 

eKLEPzVládyvLegiseKLEP - neveřejná aplikaceeVláda - neveřejná aplikace                                                                                               Legislativní helpdesk